OFERTA

 • W oparciu o najnowsze standardy i wymagania wynikające z obowiązujących przepisów tworzymy i sporządzamy  dokumentację, która jest związana z problematyką BHP.
 • Sprawujemy stały nadzór BHP nad firmą, przeprowadzamy wewnętrzną kontrolę systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz reprezentujemy pracodawców przed organem Państwowej Inspekcji Pracy.

Nasze usługi obejmują między innymi:

 • Prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych. (rozwinąć)
 • Sporządzanie protokołów stanu nadzorowanych obiektów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na:
  • źródła zagrożenia życia i zdrowia pracowników;
  • stan oświetlenia;
  • stan wentylacji;
  • ergonomię wyposażenia stanowisk pracy;
  • stan wyposażenia stanowisk pracy;
  • stan zaplecza socjalnego;
  • prawidłowość oznakowania dróg ewakuacyjnych;
  • wyposażenie stanowisk pracy w instrukcje stanowiskowe.
 • Prowadzenie dochodzeń powypadkowych, sporządzanie dokumentacji powypadkowej oraz prowadzenie rejestru wypadków.
 • Badanie okoliczności i przyczyn zachorowań na choroby zawodowe oraz sporządzanie pełnej dokumentacji.
 • Ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy (zgodnie z art. 226 Kodeksu Pracy).
 • Prowadzenie rejestrów wymaganych przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • Opracowywanie zarządzeń i instrukcji ogólnych dotyczących BHP.
 • Opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy.
 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy.
 • Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń.
 • Wykonywanie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej oraz pomoc w zaopatrzeniu pracowników w w/w środki.
 • Uczestniczenie w pracach Komisji Bezpieczeństwa w zakładzie pracy.
 • Przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy.
 • Doradztwo w zakresie metod i organizacji stanowisk pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz w zakresie doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.
 • Sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy nadzorowanych obiektów, mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy.
 • Pomoc w wykonywaniu badań lekarskich (wstępnych i okresowych) dla pracowników.