OFERTA

Usługi w zakresie BHP

 • W oparciu o najnowsze standardy i wymagania wynikające z obowiązujących przepisów tworzymy i sporządzamy  dokumentację, która jest związana z problematyką BHP.

 • Sprawujemy stały nadzór BHP nad firmą, przeprowadzamy wewnętrzną kontrolę systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz reprezentujemy pracodawców przed organem Państwowej Inspekcji Pracy.

Nasze usługi obejmują między innymi:

 1. Prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych.

 2. Sporządzanie protokołów stanu nadzorowanych obiektów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na:

  • źródła zagrożenia życia i zdrowia pracowników;

  • stan oświetlenia;

  • stan wentylacji;

  • ergonomię wyposażenia stanowisk pracy;

  • stan wyposażenia stanowisk pracy;

  • stan zaplecza socjalnego;

  • prawidłowość oznakowania dróg ewakuacyjnych;

  • wyposażenie stanowisk pracy w instrukcje stanowiskowe.

 3. Prowadzenie dochodzeń powypadkowych, sporządzanie dokumentacji powypadkowej oraz prowadzenie rejestru wypadków.

 4. Badanie okoliczności i przyczyn zachorowań na choroby zawodowe oraz sporządzanie pełnej dokumentacji.

 5. Ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy (zgodnie z art. 226 Kodeksu Pracy).

 6. Prowadzenie rejestrów wymaganych przez Państwową Inspekcję Pracy.

 7. Opracowywanie zarządzeń i instrukcji ogólnych dotyczących BHP.

 8. Opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy.

 9. Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy.

 10. Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń.

 11. Wykonywanie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej oraz pomoc w zaopatrzeniu pracowników w w/w środki.

 12. Uczestniczenie w pracach Komisji Bezpieczeństwa w zakładzie pracy.

 13. Przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy.

 14. Doradztwo w zakresie metod i organizacji stanowisk pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz w zakresie doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.

 15. Sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy nadzorowanych obiektów, mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy.

 16. Pomoc w wykonywaniu badań lekarskich (wstępnych i okresowych) dla pracowników.